KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO:

HİZMET ADI:

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Ücretli öğretmen başvuruları

Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 gün

2

Personel alımı müracaatları

Öğrenim Belgesi

22 iş günü

3

Kapalı okullardaki muhtarların bu okullarla ilgili talepleri

Dilekçe

Tahsisse 30 gün

Değilse 5 gün

4

Sürücü kursu dönem evraklarının tasdiki

Sağlık raporları, sabıka kayıtları, açılan dönemle ilgili teorik derslere ait çizelge, devam çizelgesi, direksiyon eğitim çizelgeleri, planları, kursiyer kimlikleri

5 gün

5

Sürücü kursu belge ve evrak tasdiki

Sınav sonuç listeleri, Sürücü başarı belgesi,

2 gün

6

Sürücü kursları denetimi ve diğer işlemler

Denetim raporu

1 Gün

7

Öğrenci yurtları denetimi ve diğer işlemler

Onay, Denetim raporu

2 gün

8

Özel dershane denetim ve diğer işlemler

Denetim raporu

2 gün

9

Öğretmen sağlık harcamalarının ödenme işlemleri

GÖZLE İLGİLİ BAŞVURULARDA: Vizite Kâğıdı, Reçete, Fatura,

YOLLUK İÇİN: Vizite Kâğıdı veya sağlık karnesinin işlemli ilgili bölümü,

DİĞER SAĞLIK ÖDEMELERİNDE: İlgili birimin raporu, alınan hizmetin veya malın faturası

Ödenek var ise 2 günde ödenek olmama durumunda ödenek beklenir

10

Personel kademe ve derece terfilerinin işlenmesi ve bordro işlemleri

Terfi onayı, İlsise ve Mal müdür lüğüne işlenmesi

2 gün

11

Hizmet içi kurs ve seminerlere müracaat ve katılım

Müracaat form dilekçesi (re'sen işlemlerde işlenmez)

1 gün

12

Öğretmen Nakil istekleri (İsteğe bağlı - özür - zorunlu)

Elektronik başvuru formu, hizmet belgesi, özür belgesi, eşinin görev yeri belgesi, sağlık özrü ise sağlık raporu

15 gün

13

İstatistikler ve meisler

Giriş yapıldığına dair çıktılar

30gün

14

Norm kadro işlemleri (ek 5 ler)

Ek-5 (ihtiyaç ya da fazlalık durumunda)

5 gün

15

İzin talepleri

Dilekçe

30 dk- 120 dk

16

Hasta sevk ve vizite işlemleri

Kurum dışından ise dilekçe, görevli olduğuna dair belge

10 dk

17

İntibak ve terfi dilekçeleri

Dilekçe, öğrenim belgesi

3-5 gün

18

Kimlik kartı talepleri

Dilekçe, banka dekontu

5 gün

19

Bilgi edinme yasasına göre yapılan müracaatlar(Sicil notunu öğrenme,Tayininin çıkmaması, Dilekçesine göre isteğinin olmaması vs.)

Dilekçe

5 gün

20

Sportif ve diğer Eser yarışmaları

Yarışma şartları belgesi üst yazı ile gönderilir

Okullardan seçilen ilk üç eser

10 gün

21

Egzersiz çalışma taleplerinin onayı

Egzersiz programı, dilekçe, öğrenci listesi

2 gün

22

Ek ders ücret kararnamelerinin onayı

Kurumunda görev yapan personele ait ek ders ücret ödemelerinde değişiklik olduğunda okul müdür lüğünce ödeme yapılmadan önce ekders ücret onayı alınır

1 gün

23

Ek ders ücreti puantajlarının gelmesi

Ek ders ücret puantajı

Ayın Son Günü, 1 gün

24

Taşınır mal talep, giriş çıkışı ile TİF işlemleri

Fatura (GİRİŞİ)

Onay ve tutanak(ÇIKIŞI)

2 gün

25

Taşımalı öğrencilerle ilgili işlemler(Tespit, ihale ilanı, ihale, dosya tamamlanması, onaya arz vb.)

İHALEYE TEKLİF VERME AŞAMASINDA VERİLECEK BELGELER: Geçici Teminat, Teklif Mektubu, Dosya Bedeli Makbuzu, Oda Kayıt Belgesi, İmza Sirküsü(varsa), Vergi Levhası Örneği, Sürücü Belgesi Örneği, Ruhsat Örneği, Noter Satış Sözleşmesi, Araç Kira Sözleşmesi, Vekâlet(varsa), Nüfus Cüzdanı Örneği

SÖZLEŞME AŞAMASINDA VERİLECEK BELGELER: Kesin Teminat Dekontu, Sağlık Raporu, Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge(Yapılandırma Olabilir), Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge(Yapılandırma Olabilir), Sigorta Poliçe Örneği,

6 ay

26

Taşımalı öğrencilerin yemek ihalesi

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kıstaslar,

7. İş deneyim belgeleri,

8. Personel durumuna ilişkin belgeler,

9. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu,

10. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve dosya bedeli ilgili hesaba yatırılması halinde aynı adresten satın alınabilir.

2 ay

27

Maaş Bordrolarının hazırlanması ve ödenmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 günBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

: Marmara Kaymakamlığı

İsim

: Osman YAVUZ

İsim

: Mehmet TUNÇ

Unvan

: Müdür

Unvan

: Kaymakam

Adres

: Marmara/Balıkesir

Adres

: Hükümet Konağı Marmara/Balıkesir

Tel

: 0 266 885 54 70

Tel

: 0 266 885 5006

Faks

: 0 266 885 58 59

Faks

: 0 266 885 5006

e-Posta :

marmara10@meb.gov.tr

e-Posta

: marmarakaymakamligi@icisleri.gov.tr