T.C
MARMARA KAYMAKAMLIĞI
 MAL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
   
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
1
Personel Giderleri
1- Ödeme Emri Belgesi
6 iş günü
 
 
2- Banka Listesi
 
 
3- Kesintiler Listesi
 
 
4- Personel Bildirimi
 
 
5- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı.
 
 
6- Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve
Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 )
 
 
7- Terfilerde, terfi onayı
(Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).
 
 
8- Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı.
 
 
9- Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın
onayı ve göreve başlama yazısı.
 
 
10-Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının
ödenmesinde, harcama talimatı
 
 
11-Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı.
 
 
12-İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı.
 
 
13-Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.
 
 
14-Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet
sürelerini gösterir liste
 
 
15-Aylık bordro say 2000i sistemi kapsamında hesaplananlar için kağıt
ortamında verilmez
 
 
16-Şahıs Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payına ait dekont,makbuz,poliçe,sözleşme örneği v.b.(Gelir Vergisi Genel Tebliği No: 256)
 
 
 
 
 
2
Ek Çalışma
Karşılıkları
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13)
 
 
3- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 )
 
 
4- Öğretim yılının ilk ödeme belgesine bağlanan derslerin adını ve
haftalık ders saatini gösteren onay,
 
 
5-Haftalık ders dağılım çizelgesi
 
 
6- Banka Listesi
 
 
3
Sosyal
Yardımlar
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Aile yardımında; aile yardımı bildirimi (Örnek : 14 )
 
 
3- Doğum yardımında; doğum olayının meydana geldiği yeri
ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi
 
 
4- Ölüm yardımında; ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten
ilgilinin dilekçesi
 
 
4
Öğrenim
Giderleri
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımlarda; Öğrenci Giderleri
Bordrosu (Örnek : 24)
 
 
3- Malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gereken onay
 
 
5
Yolluklar
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı
veya harcama talimatı, Geçici
 
 
Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),Yatacak yer temini için ödenen ücretlere
ilişkin fatura ,
 
 
3- Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı,
diğer hallerde harcama talimatı,
 
 
Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),Resmi mesafe haritasında
gösterilmeyen yerler için yetkili
 
 
mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,
 
 
4- Emekliler için ödenecek tazminatlarda; yetkili makamın onayı
 
 
5- Uçakla yapılan seyahatlerde; yolcu bileti
 
 
6- Taksi ile yapılan seyahatlerde; fatura veya perakende satış fişi ödeme
kaydedici cihazlara ait satış fişi
 
 
7- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde; görevlendirme yazısı
veya harcama talimatı
 
 
8- Kurs veya okullara gönderilenler için; söz konusu sınav veya kursa katıldığını
gösteren belge
 
 
6
Tarifeye Bağlı
Ödemeler
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- İlan giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı, Fatura, İlanın hangi tarihte ve
hangi yayın aracıyla
 
 
yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak
 
 
3- Sigorta giderlerinin ödenmesinde; Harcama talimatı,Sigorta poliçesi veya
zeyilname,
 
 
7
Seçim Giderleri
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13)
 
 
3- Harcama Talimatı
 
 
4- Satınalmalarda, M.Y.H.B.Yönetmeliğinin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre
işlem yapılır.
 
 
5- Seçim Giderlerinin Bütçe Emanetinden Ödenmesinde Dairesince Verilen Resmi
Yazı
 
 
8
Ulaştırma ve
Haberleşme Giderleri
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Fatura (Telefon görüşmelerinde resmi-özel ayırımı gösterir onaylı liste)
 
 
9
Hakediş Ödemeleri
1-Ödeme Emri Belgesi
4 iş günü
 
 
2-Taahhüt Dosyası
 
 
3-Fatura
 
 
4-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Bakım onarım,taşıma,
temizlik,yemek v.b. ödemelerinde)
 
 
5-Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek:3) (Yapım işleri ödemelerinde)
 
 
6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Hizmet ve Yapım
işlerinde standart formu)
 
 
7-Taşınır İşlem Fişi (Gereken Hallerde)
 
 
8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi gereğince yapılan alımlarda
tevsik edici belge
 
 
9-İhaleli işlerde (Mal,Hizmet,Yapım)SGK'dan prim borcu olmadığına dair belge
veya ödeme emri belgesinin
 
 
açıklama kısmına prim borcu sorgulaması yapıldı ve borcu yoktur şeklinde şerh
düşme (imzalı)
 
 
10
Elektrik Su Giderleri
1- Ödeme Emri Belgesi
1 iş günü
 
 
2- Fatura
 
 
11
4734 sayılı Kanunun
3'üncü madde
kapsamında
alımlar
1-Ödeme Emri Belgesi
4 iş günü
 
 
2-Onay Belgesi
 
 
3-Alım Komisyonu Kararı (Parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında)
 
 
4-Düzenlenmesi gereken hallerde protokol
 
 
5-Fatura
 
 
6-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4) (Hizmet alımlarında)
 
 
7-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
 
 
8-Taşınır İşlem Fişi
 
 
9-Devlet Malzeme Ofisi Alımlarında 2;5,7 ve 8'inci maddedeki belgeler aranır.
 
 
12
4734 sayılı
Kanun
22/dmaddesine göre
alımlar
1-Ödeme Emri Belgesi
4 iş günü
 
 
2-Onay Belgesi
 
 
3-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
 
 
4-Sözleşme (Düzenlenmesi gerekli görülmüşse)
 
 
5-Fatura
 
 
6-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı
 
 
7-Taşınır İşlem Fişi
 
 
13
Personel Nakil
İşlemleri
1-Personel Nakil Bildirimi
15 dakika
 
 
14
Vezne İşlemleri
1-İdari Para Cezalarına ait tahsilatlarda Cezaya ait Karar veya Tutanak
30 dakika
 
 
2-Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri için Kasa Defteri ile birlikte Muhasebe Yetkilisi Mutemet Alındısı
 
 
3-Başka Muhasebe Birimleri için yapılacak tahsilatlarda ödemeye ilişkin Karar veya Yazı
 
 
4-Damga Vergisi,Harç ödemelerinde Resmi Yazı
 
 
5-Kişilerden Alacaklar Hesabı için yapılacak tahsilatlarda,Harcama Biriminin Yazısı
 
 
6-2022 sayılı Kanuna göre haksahiplerine yersiz ödenen tutarlar için SGK'nun yazısı
 
 
7-Yetkili Memurlara Zimmetle Verilecek Değerli Kağıtlar için; Bordro
 
 
8- Yetkili Memurların sattıkları Değerli Kağıt Bedelleri için; Muhasebe İşlem Fişi
 
 
9- İhale İşlemlerinde, Dairesince Bildirilen Nakit Geçici Teminata ilişkin; Resmi Yazı
 
 
10- İhale Üzerinde Kalan İstekliler ait Geçici/ Kesin Teminata ilişkin olarak Dairesince Verilen Resmi Yazı
 
 
11- Kesin Teminat'a ilişkin Teminat Mektubu, Teyit İstem Yazısı, Teyit Yazısı ile Resmi Yazı
 
 
12- Teminat iadelerinde; İadeye ilişkin Dairesince Verilen Yazı, SGK'dan prim borcu olmadığına ait yazı ( Piyasadan hazır halde alınan mallar için SGK yazısı aranmaz. )
 
 
13- Üzerinde İhale Kalan İsteklilerin Geçici Teminatları, Kesin Teminatlarını yatırmadan iade edilmez.
 
 
15
Taşınır
1-Yazı
2 iş günü
 
 
İşlemleri
2-Taşınır İşlem Fişi
 
 
16
Kişi
Başvuru Yeterlidir.
1 iş günü