T.C
MARMARA KAYMAKAMLIĞI
 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
Sıra
No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN Geç)
1
Yurt Dışı Bakım
Belgesi
1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)
5 Dakika
2
Apostil Tasdik Şerhi
İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler
5 Dakika
3
Tüketici Sorunları Başvurusu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Fatura
3-Satış Fişi
4-Garanti Belgesi veya Sözleşme
90 Gün
4
Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
1-Dilekçe
15 Gün
5
Bimer Başvurusu
1- Başvuru formu(www.basbakanlik.gov.tr
15 Gün
6
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
1-Dilekçe
15 Gün
7
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi Müracaatı
1- Kafe Müracaat Formu
2-İşyeri açma ruhsat fotokopisi (1 Adet),
3-Telekom İnternet Bağlantı Bilgisi (1adet),
4-Ticaret odası Sicil belgesi Fotokopisi (1Adet)
5-Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi (1 Adet),
(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak müracaat kabul edilir.
İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)
15 Gün
8
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
1-Şikayet Dilekçesi
(Dilekçe de bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı, Adresi ve Telefon numarası.
Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)
30+15 Gün
9
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
1-İtiraz Dilekçesi
2-Disiplin Cezası Kararı
3-Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi
30Gün
10
Belediye Sınırları İle İlgili İşlemler
1-Başvuru Dilekçesi
2-Beldelerde belediye meclis kararı ve Krokisi
30 Gün
11
Köy Sınırları İle İlgili İşlemler
1-Başvuru Dilekçesi
2-Köylerde İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi
6 Ay
12
3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz Ve Müdahalenin Önlenmesi
1-Başvuru Dilekçesi
(Dilekçe de bulunması gereken hususlar:
Başvuranın Adı Soyadı
Şikayet edilenin Adı Soyadı ve Adresi
Şikayete konu taşınmazın yeri)
15 Gün
13
Dosya - Karar Örneği Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
1 Saat
14
Görev Belgesi Müracaatları
1-Görev Belgesi talep dilekçesi
15 Dakika
15
Muhtar İzin Müracaatları
1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi (İzine Ayrılan Muhtara Vekaleten 1.Azası Vekalet Edecektir)
15 Dakika
16
Vatandaş(Düğün Eğlence Vs.) izin başvuruları
Dilekçe(Talep Edilen Konu ile İlgili)
10 Dakika
17
Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, Kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe.
2-Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
3-Mühür Beratı
4-Resmi Mühür Yönetmeliği' nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 TL (2009 yılı için) mühür bedeli dekontu.
5-Mühür Örneği
1 Ay
18
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı
1- Başvuru Dilekçesi
15Gün
19
Resmi İlan
1-Talep Yazısı
2-İlan Metni (Kurum tarafından mühürlenerek gönderilecektir)
15 Dakika
20
İnsan Hakları Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi
15 Gün
21
Lokal Başvurusu
1-Yönetim Kurulu karar fotokopisi,
2-Lokal İç Yönergesi,
3-Tapu fotokopisi,
4-Kira Sözleşmesi,
5-Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvafakat name,
6-Yapı Kullanma İzin belgesi,
15 Gün
22
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılması ile ilgili Başvuru
Usulüne uygun yazılmış dilekçe
30 Gün
23
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu dilekçe
2-Mal Bildirim Formu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenci ise öğrenci belgesi,Çalışıyor ise bordro
5-Sağlık Kurulu Raporu(%40 üzeri)
7 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                  İkinci Müracaat Yeri:

İsim

:Mehmet EREN

 

 

 

İsim

: Mehmet TUNÇ

Unvan

:Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

Unvan

: Kaymakam

Adres

:Marmara Kaymakamlığı

 

 

 

Adres

: Marmara Kaymakamlığı

Tel

:0266 885 50 06

 

 

 

Tel

: 0266 885 50 06

Faks

:0266 885 59 82

 

 

 

Faks

: 0266 885 59 82

E-Posta

:mehmet.eren@icisleri.gov.tr

 

 

 

E-Posta