MARMARA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 1.  

Çiftçi Kayıt Sistemi

İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçilerden, Nüfus Müdürlüğünden onaylı Nüfus Kayıt Örneği ) 3- Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi 4- Çiftçi belgesi örneği 5- Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda, tapu sureti veya keşif raporu ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1 veya tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu Muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı Taahhütname, 6- İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakatname-2, 7- Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti, 8- Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge, Bu belge; 8.1) Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti, 8.2) Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış is

Yönetmelik ve Tebliğlerce belirlenen süre

 1.  

Mazot- Kimyevi Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi

1- ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu, 2- Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi, 3- ÇKS'ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu, 4- Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu,

Tebliğde belirlenen süre

 1.  

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

1- Başvuru Dilekçesi, 2- Tohum Sertifikası 3- Fatura 4- Talep Formu 5- ÇKS Belgesi

Tebliğde belirlenen süre

 1.  

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği

1- Başvuru Dilekçesi, 2- Fidan Sertifikası 3- Fatura 4- Talep Formu 5- ÇKS Belgesi

Tebliğde belirlenen süre

 1.  

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

1- Müracaat Formu (Ek-1) 2- Tohumculuk Kuruluşu ve kuruluş adına sözleşmeli tohum yetiştirenlerin ÇKS Belge. 3- Sözleşmeli üretim yaptırılıyor ise; Onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi formu (Ek-2) 4- Tohumluk sertifikasının onaylanmış fotokopisi 5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti 6- Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir (TÜGEM tarafından verilen) belge 7- Tohum satış faturası

Tebliğde belirlenen süre

 1.  

Prim Uygulamaları (Yağlık Ayçiçeği, Kütlü Pamuk, Dane Mısır, Kanola, Soya Fasulyesi, Aspir)

1- Başvuru Dilekçesi, 2- Alım satım belgesi(müstahsil makbuzu veya fatura)ve/veya borsa alım satım beyannamesi 3- Varsa, tohumluk üretici kuruluşlarından alınan sertifika ve alım satım belgeleri, 4-Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti 1.derece akrabalara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği. 5-Nüfus Kağıdı Fotokopisi.

Tebliğde Belirtilen Süreler

 1.  

Yem Bitkileri Üretimi Desteklemeleri

1) Başvuru dilekçesi 2) Çiftçi Kayıt Formu 3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler

Tebliğde belirtilen süre

 1.  

Hayvancılık Desteklemeleri (Anaç Sığır, Anaç Manda, Anaç Koyun-Keçi Ve Buzağı Desteklemeleri

1-Dilekçe (Anaç Manda ve Buzağı Desteklemeleri için) 2-İşletme Tescil Belgesi (Anaç Manda Desteklemesi Müracaatları için) 3-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Belirtilen Dilekçe ve Formlar

Uygulama Esaslar Tebliği ve Bakanlık Talimatlarında belirtilen Süre

 1.  

Kontrollü Örtüaltı Sistemine Kayıt

1- Dilekçe 2- Nüfus Kağıdı Fotokopisi 3- Tapu Fotokopisi

1 hafta

 1.  

Hisseli Satış

1- Onaylı tapu fotokopisi 2- Döner Sermaye Bedeli Makbuzu

1 hafta

 1.  

Tarımsal Sulama Elektriği

1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 3- Güncel onaylı tapu kaydı veya fotokopisi 4- Arazinin 1/25.000, 1/5.000 veya daha büyük ölçekli haritası 5- ÇKS formu 6- İlgili kuruluşlardan ( DSİ, Sulama Birliği vb.) alınmış su kullanım izin belgesi 7- Muhtar ve aza imzalı taahhütname 8- Sulama sisteminin kurulmuş olması

2 gün

 1.  

Stok Tespit Belgesi

Dilekçe

1 gün

 1.  

Menşei Belgesi

Dilekçe

1 gün

 1.  

Gübre Şikayet Denetimleri

1-Şikayet Dilekçesi 2-Telefon İhbarı

3 gün

 1.  

Amatör Balıkçılık Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-Fotoğraf (1 ad.)

1 gün

 1.  

Su Ürünleri İhracat Sağlık Sertifikası

1-Dilekçe 2-Beyanname 3-Fatura 4-Menşei Belgesi

2 gün

 1.  

Kapasite Raporu (Civciv Ve Yumurta İthalatında)

1- Başvuru Dilekçesi

5 gün

 1.  

Hayvancılık İşletmesi Yer Seçim İzni

1- Dilekçe 2- Beyanname (Ek-4) 3- Hayvancılık İşletmesi kurulacak arazinin plan ve krokisi 4- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge (Ek-5)

30 gün

 1.  

Hayvancılık İşletmesi Kuruluş İzni

1- Dilekçe 2- Vaziyet Planı(1/500 veya 1000 ölçekli) 3- İl Tarım Müdürlüğü Proje Birimince Onaylı Mimari Proje 4- Kuruluş İşlemlerine İlişkin İş Akım Şeması-Termin Planı 5- Uygun Yer Seçim Raporu 6- Amacı dışında kullanmayacağına ilişkin taahhütname

30 gün

 1.  

Hayvancılık İşletmesi Çalışma İzni

1-Dilekçe 2-İşletme Şirketse Kuruluşunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 3-Çalışacak Teknik Personel İçin Meslek Odası Kayıt Belgesi

30 gün

 1.  

E-Islah'a Hayvan Kaydı

1- İşletme Tescil Belgesi veya Hayvan Pasaportu

3 gün

 1.  

Hayvan Buzağılatma İşlemleri

1- İşletme Tescil Belgesi veya Hayvan Pasaportu

3 gün

 1.  

Aktif Koloni Desteklemesi

1-Dilekçe 2-Koloni Bildirim Formu (Arıcı kayıtlı olduğu il-ilçe dışından müracaat ediyorsa ) 3-Arı Konaklama Belgesi 4-Yurtiçi hayvan sevklerine mahsus veteriner raporu

5 ay

 1.  

Toprak Tahlili

1-TC Kimlik No 2-Toprak Numunesi( En az 1 Kg) 3-Arazi Tapu Bilgileri 4-Ekeceği ürün 5-Numune Ödendi Makbuzu

1 ay

 1.  

Üretici Orgütlerine/Ziraat Odalarına, Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi

1- Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 1) 2- Tarım danışmanı istihdam etmek için, yetkili kurul kararı, 3- Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge, 4- Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir.

 

 1.  

Derneklere/Vakıflara Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi

1-Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 4) 2- Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukların gösteren tüzüklerinin onaylı örneği, 3- Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge. 4- Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

 

 1.  

Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi

1- Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 5) 2- En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura, 3- Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler, 4- Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri, 5- Yöneticinin, varsa tarım danışmanlığı sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti, 6- İstihdam edilen tarım danışmanlarının; diplomaları, danışmanlık sertifikaları, sözleşmeleri, sosyal güvenlik bildirgeleri, kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri, 7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri, 8- Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge, 9- Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir.

 

 1.  

Serbest Tarım Danışmanlarına Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi

1- Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 7) 2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura, 3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış belge, 4- Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti, 5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti, 6- Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, 7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri.

 

 1.  

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Eğitimi Merkezi Açılışı

1- Matbu başvuru formu, (EK: 2) 2- Eğiticilere ait bilgi formu, (EK: 3)

15 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

 1.  

İthalat İzin Raporu

1-Başvuru Dilekçesi 2-Ürünün Fatura Örneği 3-Uluslar arası Sağlık Sertifikası 4-Gümrük Giriş Beyannamesi Örneği 5-Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri 6-Taahhütname 7-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

2 gün

 1.  

Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

1-Başvuru Dilekçesi 2-Ürünün Fatura Örneği 3-İhracat Sağlık Beyannamesi Belgeleri (Ürüne Göre Değişir) 4-Gümrük Çıkış Beyannamesi Örneği 5-Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri 6-Taahhütname 7-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

2 gün

 1.  

İşletme Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdanı

Müracaatta (İnternet Ortamından verilecek)

 1.  

Banka Kredi Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdanı

Müracaatta (İnternet Ortamından verilecek)

 1.  

Aşılı Hayvan Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdanı

Müracaatta (İnternet Ortamından verilecek)

 1.  

Hayvan Pasaportu

1-Nüfus Cüzdanı Sureti

Müracaatta (İnternet Ortamından verilecek)

 

 

Not 1:İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya ad beyanda bulunanlar hakkında gerektiğinde yasal işlem yapacaktır.

Not 2: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilmesi için geçen süreler ile analiz, görüş isteme, komisyon tarafından değerlendirme vb. için geçen süreler belirtilecek.